Logo icoon InnerHealth by Marleen

Algemene voorwaarden

01 / Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de orthomoleculair therapeut en haar opdrachtgever over behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

02 / Verhindering

Als de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de orthomoleculair therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

03 / Tarieven

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website of navragen bij uw orthomoleculair therapeut.

04 / Beëindigen behandeling

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de orthomoleculair therapeut 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schrielijk op de hoogte is gesteld. De orthomoleculair therapeut kan de overeenkomst beëindigen als de advisering naar verwachting van orthomoleculair therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De orthomoleculair therapeut stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer de orthomoleculair therapeut een dergelijke situatie voorziet.

05 / Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de orthomoleculair therapeut de opdrachtgever een factuur versturen. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 15 dagen. De opdrachtgever kan Inner Health by Marleen ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

06 / Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blij aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

07 / Incasso

De orthomoleculair therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

08 / Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de orthomoleculair therapeut bindend.

09 / Aansprakelijkheid

Het advies van de orthomoleculair therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De orthomoleculair therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de orthomoleculair therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de orthomoleculair therapeut.

10 / Klachten

Inner Health by Marleen doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als opdrachtgever onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de orthomoleculair therapeut zelf of contact op te nemen met Inner Health by Marleen. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

11 / Contactgegevens

Inner Health by Marleen
Julianaplein 8B, Amsterdam
0623521507
www.innerhealth-bymarleen.nl
info@innerhealth-bymarleen.nl